Privacy statement

1. Inleiding
Prior Group hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, opdrachtgevers, werknemers en zelfstandigen. Prior Group heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Prior Group behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Prior Group nu inzicht hoe onze organisatie in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
Prior Group is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Prior Group schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Prior Group blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Prior Group contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
Prior Group maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
• Als u Prior Group toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw medewerkers voor een of meer specifieke doeleinden in het kader van subsidie aanvragen of anderszins in lijn met onze dienstverlening.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Prior Group rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Prior Group is opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Prior Group en/of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Prior Group B.V.
Herculesweg 16
4338 PL MIDDELBURG
Telefoonnummer 0118-674074

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw (persoons)gegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder subsidieadvies, bedrijfsadvies en strategisch advies. Prior Group gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Vraag en aanbod op het gebied van subsidieadvies bij elkaar brengen.
• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Prior Group en van derden.
• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons systeem of dat van instanties die namens of voor Prior Group, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.
• De toepasbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid van de subsidie voor uw organisatie te kunnen beoordelen in verband met onze bemiddeling dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de tijdens onze dienstverlening verkregen informatie.
• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
• Onze administratieve verplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid) opgelegde voorwaarden.
• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van onze wederzijds overeengekomen opdracht.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Prior Group kan de onderstaande (persoonlijke) gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
Opdrachtgever
• NAW gegevens, KvK inschrijving, BTW / LB gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van uw organisatie
Gegevens van uw medewerker(s) of uzelf zijnde ZZP’er in het kader van de opdracht verstrekt aan Prior Group waaronder:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens

Gegevens van uzelf zijnde werkzoekende/(aspirant) uitzendkracht:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de verlening van onze diensten, alsmede andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

8. Derden
Prior Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Prior Group, subsidieverstrekers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Prior Group, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Prior Group heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via +31(0)118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
• Verwerking van uw gegevens beperken;
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via +31(0)118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg, indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
• Recht om gegevens over te dragen;
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via +31(0)118-674074 of per post Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.
• Recht om vergeten te worden; Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via +31(0)0118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg, verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
• Procedure, responstermijn en kosten; Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming
Prior Group heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor; via +31(0)118-674074 of per post Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg.

11. Beveiliging
Prior Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkende die namens haar diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, is Prior Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen

12. Bewaartermijn
Prior Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Prior Group, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via; info@prioradvies.nl
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Prior Group van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via; info@prioradvies.nl, via +31(0)118-674074 of per post Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg.

15. Wijzigingen
Prior Group behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Prior Group en een betrokkene.

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Meer vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact